ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ

นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง
Chaiwat Kongmanklang
โทร: 044-223324 อีเมล์: chaiwat@sut.ac.th
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม


นายสมพงษ์ ปุงคานนท์
Sompong Pungkanon
นักวิทยาศาสตร์
โทร: 044-223192 อีเมล์: sompongp@sut.ac.th
หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
นายนำโชค จิตแจ้ง
Namchock Chitchaeng
โทร: 044-223183 , 3188
อีเมล์:namchock@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายสุระ สุคนนท์
Sura Sukanont
โทร: 044-223187 , 3191
อีเมล์: 237098@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางเกวลิน ชื่นเกษม
Kalvalin Chuenkasem
โทร: 044-221392
อีเมล์: kalvalin@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

นายพิชาน วัชรินทรางกูร
โทร: 044-223185,3190
อีเมล์: pichan@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
โทร: 044-223184,3192
อีเมล์: ponsak@sut.ac.th
นักวิทยาศาสตร์

นายอมร นันทกุลวงศ์
โทร: 044-223189
อีเมล์: amorn.n@sut.ac.th
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวนุชจรี เวชวิริยกุล
Nuchjaree Wechviriyakul
โทร: 044-223324 อีเมล์: nuchjaree@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเคมี

นางสุรีย์พร อ่อนเจริญ
Sureeporn Oncharoen
โทร: 044-223329
อีเมล์: suree@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางจิตรอารีย์ เกิดหมื่นไวย
Jitaree Kerdmuanwai
โทร: 044-223338
อีเมล์: jitaree@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

 
นางสาวยุวรี ไตรพรมราช
Miss Yuwaree Traiprommarach
โทร: 044-223334
อีเมล์: nathrada@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายวิวัฒน์ โตวิทยานันท์
Wiwat Towittayanan
โทร: 044-223324
อีเมล์: vivat@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

นายสุพจน์ กลอนจะโปะ
Suphot Klonchapo
โทร: 044-223337
อีเมล์: supot@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

นางสาวนารี นิราราช
Naree Nirarach
โทร: 044-223333
อีเมล์: naree@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง


นางสาวประวิตรา หมายสุข
โทร: 044-223206
อีเมล์: prawitra@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายคฑายุทธ  หมั่นบ่อแก
โทร: 044-223334
อีเมล์: katayoot@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

นางสาวเพียงตะวัน บุตรกระโทก
โทร: 044-22
อีเมล์: @sut.ac.th
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวเพชรา ครบปรัชญา
Phetchara krubphachaya
โทร: 044-223224, 3328, 3324 อีเมล์: phetchar@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการชีววิทยา


นายสุวิทย์ เพียสังกะ
Suwit Phiasangka
โทร: 044-223330
อีเมล์: 250007@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางชัชฎาพร ราชวงษ์
Chatchadaporn Rachawong
โทร: 044-223327, 3331
อีเมล์: 240137@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางรัชนีย์ ปิดจันทึกโทร: 044-223328
อีเมล์: nee@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายชัชวาล พุฒสระน้อย
Chatchawan Putsranoi
โทร: 044-223328
อีเมล์: chachwan@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

นายณัฐฐ์ เถาวันดี
โทร: 044-223331
อีเมล์: natta_mo@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง
242021
นายรังสรรค์ เลอเลิศรัตนกุล
โทร: 044-223324
อีเมล์: rsan@sut.ac.th
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวกัญญาวีร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Kanravee Issarangkul Na Ayuthaya
โทร: 044-223332 อีเมล์: Kanravee@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการชีวเคมี

นางสาวเรณู รังคะวัต
Ranu Rangkawat
โทร: 044-223332 อีเมล์: rangkawat@sut.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายคณิต วัฒนาวงศ์ดอน
Kanit Wattanawongdon
โทร: 044-223340 อีเมล์: kanit_w@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้จากระยะไกล

 

นายวินัย เยาวเรศ
Vinai Yoawarest
โทร: 044-224960
อีเมล์: vinai@sut.ac.th
นายช่างเขียนแบบ

 พบปัญหากรุณาติดต่อ อธิศ  อัครปรีดี โทร.3215
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news