ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

 


นางกีรติกร เรืองศรี
kiratikorn Ruangsri
โทร: 044-223263 อีเมล์: kiratikorn@sut.ac.th
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

นางนงนภัส โฆษวิฑิตกุล
Nongnaphat Khosavithitkul
โทร: 044-223215
อีเมล์: unchalee@sut.ac.th
หัวหน้างานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ

นางปัญญา เกตุใหม่
Panya ketmai
โทร: 044-223215
อีเมล์: panya@sut.ac.th
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์  ชาจันทึก
Jiraporn Chajuntuk
โทร: 044-223396
อีเมล์: jirapornc@sut.ac.th
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
งานสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

นายสุรจิต ภูมิคง
Surajit Pumikong
โทร: 044-223214
อีเมล์: surajit@g.sut.ac.th
วิศวกร

นายปวริศ นิลพันธุ์
Pawarit Ninapun
โทร: 044-223214
อีเมล์: pawarit@sut.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายนพดล พริ้งเพราะ
Noppadon Pringproh
หัวหน้างานจัดการสารเคมี
งานสื่อสารองค์กร

นายอธิศ อัครปรีดี
Atit Akkrapreedee
โทร: 044-223215
อีเมล์: atit_akk@sut.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (LSU)
พบปัญหากรุณาติดต่อ อธิศ  อัครปรีดี โทร.3215
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news