ทีมบริหาร

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
   
11 12 13 14 15
16
1.ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล ผู้รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
3.ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผู้รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
4.ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.ดร.ธีทัต ดลวิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.นายอาวุธ อินทรชื่น หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ฯ
7.นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฯ
8.นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
9.นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
10.นางสกาวพรรณ อภิสราพงศ์สกาว หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
11.นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
12.นายประพล จาระตะคุ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม1
13.นายติงศักดิ์ เหลืองเจริญทิพย์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
14.นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
15.นางสาวกรวรรณ รัตนไชย
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
16.นางกีรติกร เรืองศรี หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news