ทีมบริหาร

m

1.อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
3.ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
4.นายอาวุธ อินทรชื่น หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ฯ
5.นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฯ
6.นายประพล จาระตะคุ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม1
7.นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
8.นางบุณฑริกา มีมา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
9.นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
10.นางกีรติกร เรืองศรี หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา
11.นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
12.นางสาวกรวรรณ รัตนไชย หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13.นายติงศักดิ์ เหลืองเจริญทิพย์
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
14.นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news