อบรมเรื่อง “การจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายในห้องปฏิบัติการ”

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “การจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายในห้องปฏิบัติการ” สำหรับพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติ การได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง F9131และห้อง OSCE (F9103) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (อาคารเครื่องมือ 9) โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมดังกล่าวอีกด้วย
DSCF3062
DSCF3131DSCF3069
DSCF3136DSCF3157DSCF3158

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news