ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย
Srisuda Kaewkoomphai
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
างสาววิไล จงวุฒิคุณ
Wilai Chongwutthikun
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
นางวัฒนี สุวรรณศร
Wattanee Suwannasorn
หัวหน้างานธุรการและบริหารทั่วไป
นางสุภาพันธ์ ตั้งวัฒนากร
Supapan Tangwattakon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางธัญลักษณ์ เปล่งวุฒิไกร
Thanyaluck Plengwutthikrai
หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน
นางอรวรรณ โลหณุต
Orawan Lohanut
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางบรรณศรณ์ บุญญาดา
Bannasorn Boonyada
หัวหน้างานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
นางณภัทร ธนมัยมาศ
Napat Thanamaimas
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสมานลักษณ์ โค้งนอก
Samanluk Khongnok
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news