แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายในศูนย์ฯ

  (รังสี)แบบ ป.ส.๑ก_oap1A
»240.5 KB - 2,285 hits - พฤศจิกายน 7, 2013

  (รังสี)แบบ สร.๑_CSTE
»53.5 KB - 1,949 hits - พฤศจิกายน 7, 2013

  (รังสี)แบบสำรวจระดับรังสี_mR/hr
»64.8 KB - 305 hits - พฤศจิกายน 7, 2013

  (รังสี)แบบสำรวจระดับรังสี_uSv/hr
»141.4 KB - 305 hits - พฤศจิกายน 7, 2013

  (เพื่อชดเชยเวลา)แบบขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทำการปกติ
»35.3 KB - 297 hits - ตุลาคม 10, 2013

  (เพื่อชดเชยเวลา)แบบใบลงเวลาปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทำการปกติ
»28.6 KB - 259 hits - ตุลาคม 10, 2013

  (แบบ 3 พฝ 31)แบบคำขอไปฝึกอบรม_สัมมนา_ศึกษาดูงาน
»84.8 KB - 536 hits - ตุลาคม 10, 2013

  (แบบ 3 พฝ 32)แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม_สัมมนา_ดูงาน
»597.7 KB - 560 hits - ตุลาคม 10, 2013

  QM & TTM
»418.6 KB - 355 hits - กันยายน 29, 2015

  she-แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุปรับ 24 ต.ค.56
»67.5 KB - 1,085 hits - พฤศจิกายน 20, 2013

  she-แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุปรับ 24 ต.ค.56
»202.6 KB - 3,927 hits - พฤศจิกายน 20, 2013

  she-แบบฟอร์มสอบสวนอุบัติเหตุ 24 ต.ค.56
»106.0 KB - 1,058 hits - พฤศจิกายน 20, 2013

  she-แบบฟอร์มสอบสวนอุบัติเหตุ 24 ต.ค.56
»249.0 KB - 17,227 hits - พฤศจิกายน 20, 2013

  _.pdf
»127.7 KB - 251 hits - กันยายน 16, 2015

  การประเมินผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ
»180.2 KB - 148 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

  การสั่งจองบูธแสดงสินค้า
»127.7 KB - 361 hits - กันยายน 16, 2015

  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์_แนบท้าย
»175.3 KB - 474 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

  ขอให้จัดหาสารเคมี_แนบท้าย
»137.0 KB - 197 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

  คำของบเกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย
»80.0 KB - 956 hits - ตุลาคม 10, 2013

  คำสั่ง มทส.ที่ 679/2558 แต่งตั้งคณะทำงานทำลายหนังสือประจำหน่วยงาน
»4.8 MB - 368 hits - มกราคม 18, 2016

  บัญชีควบคุมแบบฟอร์ม
»194.4 KB - 1,764 hits - กันยายน 29, 2015

  บัญชีรายชื่อผู้ถือครองเอกสาร
»346.4 KB - 661 hits - กันยายน 29, 2015

  บัญชีรายชื่อเอกสารหลักที่ใช้ปัจจุบัน
»129.2 KB - 900 hits - กันยายน 29, 2015

  บัญชีหนังสือขอทำลายประจำปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558)
»40.0 KB - 176 hits - มกราคม 18, 2016

  ฟอร์ม logbook update (ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ 18 มิ.ย. 56) New
»312.7 KB - 8,688 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ฟอร์มนักศึกษาจ้างงาน 1_3(แบบบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างงานนศ)
»476.5 KB - 518 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ฟอร์มนักศึกษาจ้างงาน 2_3(แบบฟอร์มใบลงเวลาการปฏิบัติการนักศึกษาจ้างงาน)
»33.0 KB - 381 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ฟอร์มนักศึกษาจ้างงาน 3_ 3(แบบสรุปจำนวนนักศึกษาและจำนวนเวลาปฏิบัติการของนักศึกษาจ้างงาน)
»61.5 KB - 288 hits - ตุลาคม 10, 2013

  สรุปเงินค่าตอบแทนบริการวิชาชีพ
»32.9 KB - 367 hits - ตุลาคม 10, 2013

  หมวด 1 การเงิน งบประมาณ
»146.5 KB - 249 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 10 แผนงาน โครงการ งานวิจัย
»146.5 KB - 244 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 11 นักศึกษา
»121.0 KB - 238 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 12 บริการการศึกษา
»130.0 KB - 191 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 13 พิธีต่าง ๆ
»99.5 KB - 164 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 14 การประกันคุณภาพและระบบบริหารงานคุณภาพ
»103.0 KB - 181 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 2 พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ
»119.5 KB - 187 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 3 โต้ตอบ
»144.0 KB - 196 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 4 บริหารทั่วไป
»81.0 KB - 415 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 5 บริหารงานบุคคล
»156.0 KB - 186 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 6 การประชุม
»106.0 KB - 173 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 7 การพัฒนาบุคลากร
»105.5 KB - 191 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 8 วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
»138.5 KB - 214 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 9 รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม
»93.0 KB - 182 hits - มกราคม 18, 2016

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารและจดหมายเหตุ มทส.(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 : มกราคม 2556)
»1.0 MB - 1,331 hits - มกราคม 18, 2016

  แนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง-2556
»203.5 KB - 362 hits - สิงหาคม 5, 2014

  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ(แบบ 3 งสท.11) ปรับปรุงเมื่อ 8 มิ.ย.54
»136.2 KB - 415 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
»167.6 KB - 572 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

  แบบขออนุมัติยืมอุปกรณ์(ภายในหน่วยงาน)
»62.7 KB - 595 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
»199.0 KB - 401 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบตอบรับการสนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑
»96.4 KB - 1,192 hits - กันยายน 16, 2015

  แบบบันทึกนำเสนอรายงานผลการทดสอบ..7/3/2554
»55.5 KB - 658 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ(ฉบับปรับปรุง..1 พ.ค.55)
»195.3 KB - 507 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาปฎิบัติงาน..ใหม่ 17/8/54
»302.1 KB - 316 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกใช้พัสดุ(PDF)
»49.6 KB - 292 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกใช้พัสดุ(word)
»44.5 KB - 5,308 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถกระบะตอนเดียว SUZUKI CARRY
»309.2 KB - 359 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
»80.0 KB - 2,209 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขอใช้ห้องพัก ณ อาคารพญาไท พลาซ่า(ปรับปรุงใหม่)
»168.9 KB - 362 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มนำส่งใบรับครุภัณฑ์
»81.0 KB - 313 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน
»86.0 KB - 239 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี
»645.1 KB - 1,772 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มเงินยืมเงินสำรองจ่าย
»67.2 KB - 610 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ ศูนย์เครื่องมือฯ
»88.1 KB - 274 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มแจ้งซ่อม,สอบเทียบอุปกรณ์ครุภัณฑ์(FM-406-01-10) (เริ่มใช้ 1 มี.ค. 55)
»54.2 KB - 538 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มใบขอรับบริการ.doc
»170.0 KB - 319 hits - กันยายน 29, 2015

  แบบฟอร์มใบรับรองความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง(สำหรับบุคคลภายใน)
»53.5 KB - 428 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
»26.4 KB - 337 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินสำรองจ่าย
»45.4 KB - 372 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน™
»156.2 KB - 665 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบขอรับบริการ..ปรับปรุงใหม่ 1/09/2557
»240.0 KB - 1,888 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบขออนุมัติส่งซ่อม,สอบเทียบอุปกรณ์ครุภัณฑ์(FM-406-01-11) (เริ่มใช้ 1 มี.ค. 55)
»42.5 KB - 431 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบขอให้จัดหาพัสดุ
»111.2 KB - 560 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบยืมเงินสดย่อย
»124.0 KB - 417 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบรับเงินค่าบริการวิชาชีพ
»46.5 KB - 421 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบรายงานผลการทดสอบ ปรับปรุงใหม่ (25/1/2555)
»57.0 KB - 263 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบลงเวลาปฎิบัติงาน™
»31.7 KB - 338 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการสอนของผู้สอนปฏิบัติการ
»103.5 KB - 274 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบแจ้งขอให้ดำเนินการจัดหาสารเคมี
»149.2 KB - 256 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news