แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายในศูนย์ฯ

  (รังสี)แบบ ป.ส.๑ก_oap1A
»240.5 KB - 2,357 hits - พฤศจิกายน 7, 2013

  (รังสี)แบบ สร.๑_CSTE
»53.5 KB - 2,020 hits - พฤศจิกายน 7, 2013

  (รังสี)แบบสำรวจระดับรังสี_mR/hr
»64.8 KB - 358 hits - พฤศจิกายน 7, 2013

  (รังสี)แบบสำรวจระดับรังสี_uSv/hr
»141.4 KB - 359 hits - พฤศจิกายน 7, 2013

  (เพื่อชดเชยเวลา)แบบขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทำการปกติ
»35.3 KB - 365 hits - ตุลาคม 10, 2013

  (เพื่อชดเชยเวลา)แบบใบลงเวลาปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทำการปกติ
»28.6 KB - 321 hits - ตุลาคม 10, 2013

  (แบบ 3 พฝ 31)แบบคำขอไปฝึกอบรม_สัมมนา_ศึกษาดูงาน
»84.8 KB - 602 hits - ตุลาคม 10, 2013

  (แบบ 3 พฝ 32)แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม_สัมมนา_ดูงาน
»597.7 KB - 636 hits - ตุลาคม 10, 2013

  QM & TTM
»418.6 KB - 462 hits - กันยายน 29, 2015

  she-แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุปรับ 24 ต.ค.56
»67.5 KB - 1,180 hits - พฤศจิกายน 20, 2013

  she-แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุปรับ 24 ต.ค.56
»202.6 KB - 5,182 hits - พฤศจิกายน 20, 2013

  she-แบบฟอร์มสอบสวนอุบัติเหตุ 24 ต.ค.56
»106.0 KB - 1,204 hits - พฤศจิกายน 20, 2013

  she-แบบฟอร์มสอบสวนอุบัติเหตุ 24 ต.ค.56
»249.0 KB - 19,089 hits - พฤศจิกายน 20, 2013

  _.pdf
»127.7 KB - 318 hits - กันยายน 16, 2015

  การประเมินผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ
»180.2 KB - 201 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

  การสั่งจองบูธแสดงสินค้า
»127.7 KB - 451 hits - กันยายน 16, 2015

  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์_แนบท้าย
»175.3 KB - 565 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

  ขอให้จัดหาสารเคมี_แนบท้าย
»137.0 KB - 248 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

  คำของบเกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย
»80.0 KB - 1,014 hits - ตุลาคม 10, 2013

  คำสั่ง มทส.ที่ 679/2558 แต่งตั้งคณะทำงานทำลายหนังสือประจำหน่วยงาน
»4.8 MB - 447 hits - มกราคม 18, 2016

  บัญชีควบคุมแบบฟอร์ม
»194.4 KB - 2,287 hits - กันยายน 29, 2015

  บัญชีรายชื่อผู้ถือครองเอกสาร
»346.4 KB - 821 hits - กันยายน 29, 2015

  บัญชีรายชื่อเอกสารหลักที่ใช้ปัจจุบัน
»129.2 KB - 1,117 hits - กันยายน 29, 2015

  บัญชีหนังสือขอทำลายประจำปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558)
»40.0 KB - 233 hits - มกราคม 18, 2016

  ฟอร์ม logbook update (ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ 18 มิ.ย. 56) New
»312.7 KB - 8,760 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ฟอร์มนักศึกษาจ้างงาน 1_3(แบบบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างงานนศ)
»476.5 KB - 585 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ฟอร์มนักศึกษาจ้างงาน 2_3(แบบฟอร์มใบลงเวลาการปฏิบัติการนักศึกษาจ้างงาน)
»33.0 KB - 435 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ฟอร์มนักศึกษาจ้างงาน 3_ 3(แบบสรุปจำนวนนักศึกษาและจำนวนเวลาปฏิบัติการของนักศึกษาจ้างงาน)
»61.5 KB - 341 hits - ตุลาคม 10, 2013

  สรุปเงินค่าตอบแทนบริการวิชาชีพ
»32.9 KB - 418 hits - ตุลาคม 10, 2013

  หมวด 1 การเงิน งบประมาณ
»146.5 KB - 334 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 10 แผนงาน โครงการ งานวิจัย
»146.5 KB - 315 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 11 นักศึกษา
»121.0 KB - 298 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 12 บริการการศึกษา
»130.0 KB - 247 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 13 พิธีต่าง ๆ
»99.5 KB - 213 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 14 การประกันคุณภาพและระบบบริหารงานคุณภาพ
»103.0 KB - 234 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 2 พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ
»119.5 KB - 240 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 3 โต้ตอบ
»144.0 KB - 255 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 4 บริหารทั่วไป
»81.0 KB - 510 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 5 บริหารงานบุคคล
»156.0 KB - 244 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 6 การประชุม
»106.0 KB - 224 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 7 การพัฒนาบุคลากร
»105.5 KB - 249 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 8 วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
»138.5 KB - 272 hits - มกราคม 18, 2016

  หมวด 9 รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม
»93.0 KB - 236 hits - มกราคม 18, 2016

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารและจดหมายเหตุ มทส.(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 : มกราคม 2556)
»1.0 MB - 1,412 hits - มกราคม 18, 2016

  แนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง-2556
»203.5 KB - 424 hits - สิงหาคม 5, 2014

  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ(แบบ 3 งสท.11) ปรับปรุงเมื่อ 8 มิ.ย.54
»136.2 KB - 472 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
»167.6 KB - 647 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

  แบบขออนุมัติยืมอุปกรณ์(ภายในหน่วยงาน)
»62.7 KB - 714 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
»199.0 KB - 458 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบตอบรับการสนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑
»96.4 KB - 1,430 hits - กันยายน 16, 2015

  แบบบันทึกนำเสนอรายงานผลการทดสอบ..7/3/2554
»55.5 KB - 712 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ(ฉบับปรับปรุง..1 พ.ค.55)
»195.3 KB - 541 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาปฎิบัติงาน..ใหม่ 17/8/54
»302.1 KB - 357 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกใช้พัสดุ(PDF)
»49.6 KB - 342 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกใช้พัสดุ(word)
»44.5 KB - 5,353 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถกระบะตอนเดียว SUZUKI CARRY
»309.2 KB - 394 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
»80.0 KB - 2,271 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มขอใช้ห้องพัก ณ อาคารพญาไท พลาซ่า(ปรับปรุงใหม่)
»168.9 KB - 394 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มนำส่งใบรับครุภัณฑ์
»81.0 KB - 349 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน
»86.0 KB - 277 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี
»645.1 KB - 1,808 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มเงินยืมเงินสำรองจ่าย
»67.2 KB - 656 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ ศูนย์เครื่องมือฯ
»88.1 KB - 308 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มแจ้งซ่อม,สอบเทียบอุปกรณ์ครุภัณฑ์(FM-406-01-10) (เริ่มใช้ 1 มี.ค. 55)
»54.2 KB - 590 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มใบขอรับบริการ.doc
»170.0 KB - 364 hits - กันยายน 29, 2015

  แบบฟอร์มใบรับรองความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง(สำหรับบุคคลภายใน)
»53.5 KB - 510 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
»26.4 KB - 381 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินสำรองจ่าย
»45.4 KB - 417 hits - ตุลาคม 10, 2013

  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน™
»156.2 KB - 710 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบขอรับบริการ..ปรับปรุงใหม่ 1/09/2557
»240.0 KB - 1,965 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบขออนุมัติส่งซ่อม,สอบเทียบอุปกรณ์ครุภัณฑ์(FM-406-01-11) (เริ่มใช้ 1 มี.ค. 55)
»42.5 KB - 474 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบขอให้จัดหาพัสดุ
»111.2 KB - 601 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบยืมเงินสดย่อย
»124.0 KB - 448 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบรับเงินค่าบริการวิชาชีพ
»46.5 KB - 455 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบรายงานผลการทดสอบ ปรับปรุงใหม่ (25/1/2555)
»57.0 KB - 303 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบลงเวลาปฎิบัติงาน™
»31.7 KB - 382 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการสอนของผู้สอนปฏิบัติการ
»103.5 KB - 313 hits - ตุลาคม 10, 2013

  ใบแจ้งขอให้ดำเนินการจัดหาสารเคมี
»149.2 KB - 289 hits - พฤศจิกายน 30, 2015

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news