STT41

stt41

โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41)

โครงการ : ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41)

ประตูสู่อาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“Gateway to ASEAN with Science and Technology”

วันที่จัดงาน : วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2558

สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

หลักการและเหตุผล :

วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความก้าวหน้าในระบบความคิดทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศทั้งด้านการศึกษาการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้มีเวทีระดับชาติสำหรับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศได้นำผลงานวิชาการด้านงานวิจัยมานำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้หมุนเวียนกันจัดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมถ์

การจัดงานและกิจกรรมการประชุมวิชาการดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา หัวข้อการประชุมครั้งนี้ คือ ประตูสู่อาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Gateway to ASEAN with Science and Technology นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ งานวิจัย จาก 18 กลุ่มสาขาวิชาแล้ว ยังมีการปาฐกถา บรรยายพิเศษจากผู้ทรงวุฒิ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น อีกทั้งในการจัดประชุมแต่ละปีมีการมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ด้วย เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศมีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ

2. เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ งานวิจัย มากกว่า 500 ผลงาน จาก 18 กลุ่มสาขาวิชา

เป้าหมาย :

(1) นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1,500 คน
(2) ผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพนำเสนอมากกว่า 500 เรื่อง
(3) มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนด้านวิชาการและการวิจัยมากกว่า 50 บูธ

กิจกรรมในการประชุม :

(1) การปาฐกถา บรรยายพิเศษจากผู้ทรงวุฒิ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
(2) การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์
(3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์
(4) การจัดนิทรรศการ

งบประมาณ :

แหล่งงบประมาณ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์

ค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาการดำเนินการ : ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้

1. ระยะเวลาในการเตรียมงาน เดือน มีนาคม – ตุลาคม 2558
2. ระยะเวลาระหว่างจัดการประชุม วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2558
3. ระยะหลังจัดประชุม (สรุปผลการดำเนินงาน) เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านสังคม และอื่น ๆ มีการนำผลงานไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเป็นเครือข่ายได้ในอนาคต
(2) ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความก้าวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นอย่างดี
แผนผังบูธ

  การสั่งจองบูธแสดงสินค้า (127.7 KB, 451 hits)


  แบบตอบรับการสนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ (96.4 KB, 1,430 hits)


http://www.scisoc.or.th/stt41/

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news