อบรมเรื่อง “การตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีเชิงปฏิบัติการ”


ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีเชิงปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ  ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ


Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news