งานสารบรรณ

  คำสั่ง มทส.ที่ 679/2558 แต่งตั้งคณะทำงานทำลายหนังสือประจำหน่วยงาน (4.8 MB, 451 hits)

  บัญชีหนังสือขอทำลายประจำปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) (40.0 KB, 237 hits)

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารและจดหมายเหตุ มทส.(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 : มกราคม 2556) (1.0 MB, 1,415 hits)

  หมวด 1 การเงิน งบประมาณ (146.5 KB, 337 hits)

  หมวด 2 พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ (119.5 KB, 245 hits)

  หมวด 3 โต้ตอบ (144.0 KB, 258 hits)

  หมวด 4 บริหารทั่วไป (81.0 KB, 512 hits)

  หมวด 5 บริหารงานบุคคล (156.0 KB, 248 hits)

  หมวด 6 การประชุม (106.0 KB, 225 hits)

  หมวด 7 การพัฒนาบุคลากร (105.5 KB, 252 hits)

  หมวด 8 วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (138.5 KB, 273 hits)

  หมวด 9 รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม (93.0 KB, 239 hits)

  หมวด 10 แผนงาน โครงการ งานวิจัย (146.5 KB, 318 hits)

  หมวด 11 นักศึกษา (121.0 KB, 301 hits)

  หมวด 12 บริการการศึกษา (130.0 KB, 250 hits)

  หมวด 13 พิธีต่าง ๆ (99.5 KB, 218 hits)

  หมวด 14 การประกันคุณภาพและระบบบริหารงานคุณภาพ (103.0 KB, 237 hits)

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news